Voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Hondenosteopaat, bestemd voor hondenprofessionals en klanten.

 

1. Algemene informatie over De Hondenosteopaat

De Hondenosteopaat is een praktijk waarin het welzijn van de hond centraal staat. De Hondenosteopaat is gevestigd aan het Zuideinde 28D in Meppel en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09203288,
BTW nummer: NL1041.33.661.B01
Telefoonnummer: 06-47659953
Website: www.hondenosteopaat.nl
E-mailadres: info@hondenosteopaat.nl

 

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden
De Hondenosteopaat: de behandelaar en de eigenaar van De Hondenosteopaat en NEStherapeut.
De Praktijk: De Hondenosteopaat als hierboven omschreven alsmede de praktijk die De Hondenosteopaat met gebruikmaking van alle (hulp) personen, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook

Klant: de patiënteigenaar en/of aanbieder van de patiënt in wiens opdracht De Hondenosteopaat de behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan supplementen levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige adviezen geeft en diensten verricht.

Patiënt: het voor een behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren waarvoor De Hondenosteopaat de behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan supplementen levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige adviezen geeft en diensten verricht.

(Behandel)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen De Hondenosteopaat en de Klant tot het doen van (osteopathie) onderzoek, de behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan supplementen levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige adviezen geeft en diensten verricht.

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van De Hondenosteopaat is gesteld.

Spreekuur: het spreekuur van De Hondenosteopaat waarbij de Klant, op afspraak, binnen vastgestelde tijden, de praktijk kan bezoeken voor daartoe door De Hondenosteopaat vastgestelde onderzoeken en/of behandelingen.

 

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandel)overeenkomsten tussen de Praktijk en de Klant.
3.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Klant binden de Praktijk niet.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Praktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

 

4. Totstandkoming (Behandel)overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

4.2 De tussen de Praktijk en de Klant te sluiten (Behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Praktijk schriftelijk is bevestigd (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs), dan wel wanneer de Praktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren supplementen heeft geleverd en/of heeft toegediend.

4.3 De Praktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Praktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Klant te verstrekken, in rekening te brengen.

4.4 De Praktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Praktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Praktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

 

5. Inhoud (Behandel)overeenkomst

5.1 De tussen de Praktijk en de Klant gesloten (Behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Praktijk tot het leveren van een behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen supplementen. De Praktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Praktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandel)overeenkomst gebruik te maken van derden.

5.2 De Praktijk is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.

5.3 De behandeling kan plaatsvinden in de Praktijk, dan wel op een nader gekozen locatie.

5.4 De behandeling van Patiënt wordt verricht in opdracht van Klant en onder diens risico en verantwoordelijkheid.

5.5 De certificering en registratie van De Hondenosteopaat staat vermeld op de website van De Hondenosteopaat.

5.6 Met wensen van Klant zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het uitsluitend oordeel van de Praktijk niet bijdragen bij de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.

 

6. Tussentijdse beëindiging (Behandel)overeenkomst

6.1 De door Praktijk en Klant gesloten (Behandel)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

• Het uitdrukkelijk verzoek van de Klant, waarbij de Klant door de Praktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Praktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Klant en zo nodig de Klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;

• Het overlijden van de te behandelen Patiënt;

• Een eenzijdige beslissing van de Praktijk, indien de Praktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;

• Een eenzijdige beslissing van de Praktijk indien het vertrouwen tussen de Praktijk en de Klant op ernstige wijze is verstoord.

6.2 Indien de (Behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Praktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Praktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Klant hierover informeren en zijn motivatie aan de Klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

6.3 Indien de (Behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Praktijk.

 

7. Tarieven, honoraria, betaling en annulering

7.1 De Praktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. De meest recente tarieven staan vermeld op de website van De Hondenosteopaat. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en eventuele wettelijke verhogingen. Op de factuur wordt de berekende BTW vermeld.

7.2 Op verzoek van Klant kan door Praktijk een raming voor de kosten worden afgegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde behandelingen en eventuele supplementen. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens.

7.3 Betaling van de factuur van de Praktijk kan contant of per pin geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten ad € 5,00 in rekening gebracht worden.

7.4 Indien meer facturen openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerst vervallene.

7.5 Bij niet tijdige betaling zal de Debiteur direct in verzuim zijn.

7.6 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Praktijk in rekening worden gebracht voor de door de Praktijk verrichte werkzaamheden.

7.7 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

7.8 De Praktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Praktijk is ontvangen, tenzij de Praktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

7.9 Praktijk is gerechtigd om met ingang van 1 januari en/of 1 juli haar prijzen en tarieven aan te passen.

7.10 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de behandeling te worden gewijzigd.

• Dit mag door het inspreken van de voicemail of door het sturen van een WhatsApp.

• Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, brengt de Praktijk u 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt wordt behandeld. U kunt in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

7.11 Indien een Klant te laat op de afspraak verschijnt, wordt het volledige behandeltarief in rekening gebracht, de behandeltijd wordt hierdoor korter.

7.12 In het geval de therapeut de afspraak niet kan nakomen, wordt de behandeling niet in rekening gebracht. De Klant wordt zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht van het annuleren van de afspraak, maar kan hier geen rechten aan ontlenen.

 

8. Klachten

8.1 De Klant is verplicht om de door de Praktijk te verrichten prestatie en/of te leveren supplementen onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Klant dient klachten over de verrichte diensten binnen 7 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Klant kenbaar is geworden, aan de Praktijk (schriftelijk en gedetailleerd) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Praktijk ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.

8.2 Indien de Praktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Praktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming;
c. het door de Klant verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de Praktijk.

 

9. Aansprakelijkheid algemene bepaling

9.1 Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van de Praktijk is dat Klant de Praktijk onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij de Praktijk voor zover mogelijk vergezeld van een foto/afbeelding en rapport van een onafhankelijke deskundige.

9.2 Indien de Praktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Praktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polis bladen van deze verzekering liggen bij de Praktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Klant kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.3 De Praktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van De Hondenosteopaat en/of de Praktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van supplementen door Klant zelf en ter zake toediening van supplementen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

9.4 Het sluiten van een (Behandel)overeenkomst en/of het verrichten van behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van supplementen en/of het geven van adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van Klant en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW.

9.5 Overige bepalingen:
• De Praktijk is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan de Praktijk kunnen worden toegerekend.
• De Praktijk is niet aansprakelijk voor het niet slagen van de behandeling.
• De Praktijk is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het dier die na behandeling tot uiting komen.
• De Praktijk is niet aansprakelijk voor het annuleren van de afspraak door therapeut.

 

10. Eigendom

De Praktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Praktijk zal deze bescheiden zorgvuldig digitaal bewaren. De Klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

 

11. Bijzondere bepalingen

Betreding locatie werkzaamheden: Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Praktijk het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Klant, de toegang tot de locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Klant is gehouden hieraan gehoor te geven

 

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op alle (Behandel)overeenkomsten tussen de Praktijk en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Praktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Praktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

 

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door de Praktijk te allen tijde gewijzigd worden.